XXII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2020-06-29, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad punktu: Podjęci...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad )

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2019 rok

5.Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2019 rok

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka wotum zaufania

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

7.Sprawozdanie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z wykonania budżetu za 2019 rok:

7a.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium

7b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka za 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargowym

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruc...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” bez rozpatrzenia

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu ut...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia me...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2020-2027

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

20.Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka wyrażonego w Protokole Nr IV/2020 z dnia 9 marca 2020 r.

Głosowanie (Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyj...)

21.Informacja Wójta Gminy o pracy miedzy sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

22.Interpelacje Radnych

23.Wolne wnioski i zapytania

24.Zakończenie obrad