XX Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2020-03-24, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad )

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Podjęcie uchwały:

a.w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rawa Mazowiecka w 2020 roku

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

b.w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

c.w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi rawskiemu na realizację zadań związanych z remontem dróg powiatowych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

d.w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi rawskiemu na realizację zadań związanych z remontem dróg powiatowych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

e.w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia...)

f.w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Ska...)

5.Sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019”

Głosowanie (Przyjęcie Sprawozdania z realizacji ,,Ro...)

6.Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019 Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie Sprawozdania z wykonania Gminn...)

7.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019

Głosowanie (Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zada...)

8.Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2016-2022

Głosowanie (Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gmin...)

9.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

10.Interpelacje Radnych

11.Wolne wnioski i zapytania

12.Zakończenie obrad