XVIII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2020-01-29, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Zmiana kolejności punktów porządku obrad)Głosowanie (Wprowadzanie do porządku obrad punktu: P...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu: P...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Podjęcie uchwały:

a)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragment wsi Konopnica

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

b)w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

c)w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2020 – 2027

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

d)w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

e)w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

f)w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zas...)

g)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

h)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

i)w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

j)w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

k)w sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji do spraw budżetu i rozwoju gospodarczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania rad...)

l)w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka na 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

m)w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Rawa Mazowiecka projektu partnerskiego nr RPLD.09.02.01-10-A014/19 pod nazwą „CUŚ DOBREGO’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

n)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Rawa Mazowiecka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

5.Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka za 2019 r.: 1) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; 2) Sprawozdanie Komisji skarg, wniosków i petycji; 3) Sprawozdanie Komisji do spraw budżetu i rozwoju gospodarczego; 4) Sprawozdanie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, sportu i ochrony środowiska

6.Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka na rok 2020

7.Zatwierdzenie Stanowiska Rady Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego

Głosowanie (Zatwierdzenie Stanowiska Rady Gminy Rawa...)

8.Informacja Wójta Gminy o zgłoszonych żądaniach odszkodowania w związku ze spadkiem wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach o ustaleniu opłaty planistycznej

9.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

10.Interpelacje radnych

11.Wolne wnioski i zapytania

12.Zakończenie obrad