XVI Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2019-11-27, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 4d...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 4e...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Podjęcie uchwały:

4a.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

4b.w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ro...)

4c.w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej Nr 113111 E Księża Wola - Chrusty - Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wstępnego mie...)

4d.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4e.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, dla fragmentu obszaru położonego w obrębie Chrusty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

5.Informacja Wójta Gminy o podmiotach, w których wykonywana będzie nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne na terenie Gminy Rawa Mazowiecka wraz z opinią sądu rejonowego

6.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

7.Interpelacje Radnych

8.Wolne wnioski i zapytania

9.Zakończenie obrad