XIV Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2019-09-24, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad )

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Podjęcie uchwały:

a)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

b)w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

c)w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

d)zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

e)zmieniającej uchwałę Nr III.10.18 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

5.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

6.Interpelacje Radnych

7.Wolne wnioski i zapytania

8.Zakończenie obrad