XIII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2019-08-16, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Podjęcie uchwały:

a.w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia me...)

b.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

cw sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rawa Mazowiecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

dzmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli, a także kryteria i tryb przyznawania nagród

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

ew sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia g...)

fzmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów podróży radnych Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

g.w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzo...)

hw sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposo...)

5.Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

6.Interpelacje radnych

7.Wolne wnioski i zapytania

8.Zakończenie obrad