XI Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2019-06-25, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2018 rok

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka wotum zaufania

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

6.Sprawozdanie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z wykonania budżetu za 2018 rok

a.przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej oraz wniosku w sprawie absolutorium

b.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka za 2018 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2019 - 2027

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 38/95 Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej z dnia 14 grudnia 1995 roku w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych, zmieniona uchwałą Nr XXI/146/2000 Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej z dnia 10 listopada 2000 roku

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemcy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokali...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego na...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zes...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Wojskiej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

17.Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji o pracy Wójta Gminy...)

18.Interpelacje radnych

19.Wolne wnioski i zapytania

20.Zakończenie obrad