VIII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2019-04-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Zmiana kolejności punktów porządku obrad)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu 10: Pod...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu 11: Pod...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Rawa Mazowiecka na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia d...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie pomników przyrody na cmentarzu parafialnym w miejscowości Kurzeszyn

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pomników przy...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rawa Mazowiecka w 2019 roku

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na zakup samochodu operacyjnego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w ...)Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w ...)Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w ...)

12.Sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018”

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji ,"Rocznego Pro...)

13.Sprawozdanie „Ocena zasobów pomocy społecznej”

Głosowanie (Sprawozdanie „Ocena zasobów pomocy społe...)

14.Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami

Głosowanie (Informacja o pracy Wójta Gminy między se...)

15.Interpelacje radnych

16.Wolne wnioski i zapytania

17.Zakończenie obrad