VII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2019-03-27, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Dodanie punktów: Podjęcie uchwały w spra...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018 Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminn...)

5.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji zada...)

6.Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2016-2022

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gmin...)

-Zmiana porządku obrad - dodanie punktu 7: „Odwołanie radnego Kazimierza Sujki z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rawa Mazowiecka"

Głosowanie (Zmiana porządku obrad - dodanie punktu 7...)

7.Odwołanie radnego Kazimierza Sujki z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Wybór Komisji Skrutacyjnej)Głosowanie (Zatwierdzenie regulaminu)

-Zmiana porządku obrad - dodanie punktu 8: „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rawa Mazowiecka"

Głosowanie (Zmiana porządku obrad - dodanie punktu 8...)

8.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie ( Wybór Komisji Skrutacyjnej)Głosowanie (Zatwierdzenie regulaminu)

-zmiana porządku obrad - dodanie punktu 9: „Odwołanie radnej Wiesławy Klimczak z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (zmiana porządku obrad - dodanie punktu 9...)

9Odwołanie radnej Wiesławy Klimczak z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Wybór Komisji Skrutacyjnej)Głosowanie (Zatwierdzenie Regulaminu)

-Zmiana porządku obrad - dodanie punktu 10: „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rawa Mazowiecka”

Głosowanie (Zmiana porządku obrad - dodanie punktu 1...)

10.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Wybór Komisji Skrutacyjnej)Głosowanie (Zatwierdzenie regulaminu)

11.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wydelegowania przedstawiciela do składu Rady Społecznej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wydelegowania...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Nr 7 miasta Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pob...)

15.Podjęcie uchwały w zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnych do składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania rad...)

18.Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji o pracy Wójta Gminy...)

19.Interpelacje radnych

20.Wolne wnioski i zapytania

21.Zakończenie obrad