LV Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2023-11-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Usunięcie z porządku obrad punktu: Podję...)Głosowanie (Dodanie do porządku posiedzenia punktu:...)Głosowanie (Dodanie do porządku posiedzenia punktu:...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad )

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka - fragment obrębu Chrusty

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia mi...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.305.22 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka – fragment obrębu Ścieki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie 0023 Matyldów

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie 0030 Pukinin

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy Rawa Mazowiecka w zakresie dożywiania" na lata 2024-2028

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały XXIX.186.21 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2021 - 2025

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącz...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia częś...)

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2024 na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia cen...)

23.Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych

24.Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne na terenie Gminy Rawa Mazowiecka wraz z opinią Sądu Rejonowego

25.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

26.Interpelacje Radnych

27.Wolne wnioski i zapytania

28.Zakończenie obrad