III Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2018-12-14, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad 3 projekt...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji)

4.Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Rawa Mazowiecka; b) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka; c) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; d) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy Rawa Mazowiecka w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023; e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023; f) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023; g) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019; h) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu ut...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ro...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Interpelacje radnych

6.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy Rawa Ma...)

7.Wolne wnioski i zapytania

8.Zakończenie obrad