LIII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2023-06-29, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podję...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad )

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Raport o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 rok

5.Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 rok

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka wotum zaufania

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

7.Sprawozdanie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z wykonania budżetu za 2022 rok:

a.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium

bPrzedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 rok

c.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka o udzielenie absolutorium za 2022 rok

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także kryteria i tryb przyznawania nagród

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia reg...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 85/2 położonej w obrębie Stare Byliny w drodze przetargu ograniczonego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zes...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposo...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

18.Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022 Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminn...)

19.Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka wyrażonego w Protokole nr XI/2023 z dnia 22.03.2023 r.

Głosowanie (Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyj...)

20.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

21.Interpelacje Radnych

22.Wolne wnioski i zapytania

23.Zakończenie obrad