LI Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2023-03-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad )

3.Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gm...)

4.Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kurzeszynie, Nowy Kurzeszyn 12

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania imien...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Przewodowice

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rawa Mazowiecka w 2023 roku

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV.293.22 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów – Boguszyce, Konopnica, Lutkówka i Ścieki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.304.22 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka - fragmenty obrębów: Stara Wojska, Linków, Lutkówka, Niwna i Pokrzywna

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragment obrębu Niwna

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rawa Mazowiecka, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie, szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także kryteria i tryb przyznawania nagród

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia reg...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia...)

-Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2023 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 50-lecia utworzenia Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia ro...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragment obrębu Pukinin

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

20.Sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022”

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji ,,Ro...)

21.Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2016-2022 za 2022 rok

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gmin...)

22.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2020-2022 za 2022 rok

Głosowanie (Przyjecie sprawozdania z realizacji Gmin...)

23.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

24.Interpelacje Radnych

25.Wolne wnioski i zapytania

26.Zakończenie obrad