XLIX Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2023-01-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu 19: Pod...)Głosowanie (Dodanie do porządku posiedzenia punktu 2...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad )

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV.293.22 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów – Boguszyce, Konopnica, Lutkówka i Ścieki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr III.13.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy Rawa Mazowiecka w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023

Głosowanie (6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.14.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.15.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zas...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zas...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka na 2023 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.136.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia gór...)

20.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII.220.21 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 2021 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

21.Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 r.

22.Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka na rok 2023

23.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

24.Interpelacje Radnych

25.Wolne wnioski i zapytania

26.Zakończenie obrad