XLVII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2022-12-20, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka - fragmenty obrębów: Stara Wojska, Linków, Lutkówka, Niwna i Pokrzywna

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka - fragment obrębu Ścieki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII.177.17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Julianów, Podlas i Przewodowice

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

9.Zakończenie obrad