XLVI Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2022-11-17, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ro...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryc...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia częś...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 0050 Nowy Kurzeszyn na rzecz użytkownika wieczystego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2022 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

10.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych

11.Sprawozdanie Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych

12.Informacja Wójta Gminy o podmiotach, w których wykonywana będzie nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne na terenie Gminy Rawa Mazowiecka wraz z opinią Sądu Rejonowego

13.Zakończenie obrad