XLIII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2022-06-28, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad )

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Omówienie Raportu o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2021 rok

5.Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2021 rok

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka wotum zaufania

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

7.Sprawozdanie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z wykonania budżetu za 2021 rok:

a.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium

b.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka za 2021 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka - fragmenty obrębu Ścieki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2022 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

17.Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka wyrażonego w Protokole nr VIII/2022 z dnia 26.04.2022 r.

Głosowanie (Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyj...)

18.Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka wyrażonego w Protokole nr IX/2022 z dnia 26.04.2022 r.

Głosowanie (Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyj...)

19.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

20.Interpelacje Radnych

21.Wolne wnioski i zapytania

22.Zakończenie obrad