XXXIX Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2022-03-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu:Podjęci...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad )

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2016-2022 za 2021 rok

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gmin...)

5.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji zada...)

6.Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021 Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminn...)

7.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocz...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.206.21 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów: Zakład Doświadczalny Rossocha, Bogusławki Duże i Bogusławki Małe

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rawa Mazowiecka w 2022 roku

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest równy w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli doradztwa zawodowego, nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad udziela...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i utrzymanie obywatelom Ukrainy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2022 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

24.Informacja Wójta Gminy o zgłoszonych żądaniach odszkodowania w związku ze spadkiem wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach o ustaleniu opłaty planistycznej

25.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

26.Interpelacje Radnych

27.Wolne wnioski i zapytania

28.Zakończenie obrad