XXXV Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2021-11-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu: P...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu: P...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia R...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka - fragment obrębu Chrusty

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.125.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, obręb Ścieki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia częś...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2021 - 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Informacja Wójta Gminy o podmiotach, w których wykonywana będzie nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne na terenie Gminy Rawa Mazowiecka wraz z opinią sądu rejonowego

12.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

13.Interpelacje Radnych

14.Wolne wnioski i zapytania

15.Zakończenie obrady