XXXIII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2021-09-24, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Usunięcie z porządku obrad punktu: Podję...)Głosowanie (Usunięcie z porządku obrad punktu: Podję...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu:Podjęci...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku posiedzenia punktu:P...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rawa Mazowiecka, w roku szkolnym 2021/2022

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania herbu Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad używani...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 0050 Nowy Kurzeszyn na rzecz użytkownika wieczystego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2021 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

14.Interpelacje Radnych

15.Wolne wnioski i zapytania

16.Zakończenie obrady