XXXII Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2021-06-29, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Omówienie Raportu o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2020 rok

5.Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2020 rok

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka wotum zaufania

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

7.Sprawozdanie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z wykonania budżetu za 2020 rok:

a.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium

b.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka za 2020 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Rawa Mazowiecka oraz nauczycieli emerytów i rencistów tych placówek

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Reg...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2021 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

15.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

16.Interpelacje Radnych

17.Wolne wnioski i zapytania

18.Zakończenie obrady