XXXI Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2021-05-20, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (usunięcie z porządku obrad punktu: Podję...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Sprawozdanie Ocena zasobów pomocy społecznej

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania "Ocena zasobów po...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały XXIX.186.21 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2021 - 2025

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącz...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2021-2025

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także kryteria i tryb przyznawania nagród

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia reg...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów: Kaleń, Soszyce i Boguszyce

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębu Pasieka Wałowska

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów: Zakład Doświadczalny Rossocha, Bogusławki Duże i Bogusławki Małe

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

13.Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rawa Mazowiecka zawartego w Protokole nr VI/2021 z dnia 25.02.2021 r.

Głosowanie (Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyj...)

14.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

15.Interpelacje Radnych

16.Wolne wnioski i zapytania

17.Zakończenie obrad