XXX Sesja Rady Gminy Rawa Mazowiecka

w dniu 2021-03-29, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu:Podjęci...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu: Podjęc...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji...)

4.Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020 Gminy Rawa Mazowiecka

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminn...)

5.Sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020”

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji ,,Ro...)

6.Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2016-2022 za 2020 rok

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gmin...)

7.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji zada...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawa Mazowiecka w 2021 roku

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz ich obciążania poprzez ustanowienie służebności

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zas...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2021 – 2030

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami

Głosowanie (Przyjęcie informacji Wójta Gminy o pracy...)

14.Interpelacje Radnych

15.Wolne wnioski i zapytania

16.Zakończenie obrad